Föreningsinformation

MENY

  1. Årsmöteshandlingar 2021
  2. Årsmöteshandlingar 2020
  3. Medlemsavgiften 2020-2021
  4. Medlemsbrev
  5. Stöd till Workshop, aktivitet
  6. Årsmötesprotokoll 2017-2019
  7. RACS
  8. Om Hemsidan
  9. Lämna synpunkter

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmöteshandlingar 2020


Medlemsavgift 2020 och 2021

Medlemsavgiften för 2020, inklusive 2021 är:
För ordinarie medlem 300 kr.
För studerande inom Expressive Arts 200 kr.
För pensionär 100 kr.
Vi ber dig att betala den till plusgiro 289697-5 , ange namn. Kom ihåg att anmäla förändringar av adress, mail eller telefon till SRUK. info@sruk.se

(Efter årets pandemi har Styrelsen beslutat att medlemskapet 2020 gäller till och med hela 2021.)


Medlemsbrev


Stöd till Workshop, aktivitet

2019-11-30

För att främja kontakterna och utbytet mellan medlemmar i SRUK genom workshops eller andra träffar kan bidrag sökas för att stimulera medlemmarna till att skapa aktiviteter, sammankomster eller annat som verkar för SRUKs vision och målsättning, avsätter styrelsen 10.000 kr under år 2019, som medlemmar kan ansöka om att få del av.
Målgruppen är i första hand medlemmarna, men även andra personer kan bjudas in till sammankomsterna.

Ansökan

Budget
Gör en sammanfattande budget för projektet. Ange de olika slag av kostnader så som material, livsmedel och hyra samt vilka intäkter som projektet beräknas ha.
Deltagare
Vilka deltar och hur många räknar ni med, Betalar deltagarna något? Eventuellt samarbete med. Vilka är parterna.
Beskriv kortfattat upplägg mål och syfte.
Hur kommer SRUK att synas i projektet?
Beslut
Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela för ändamålet avsätta medel.

Ansökan skickas till info@sruk.se


Årsmötesprotokoll 2017-2019


RACS

RACS är ett kvalitetsregister över auktoriserade RACS Counsellor® i Sverige. Vi kontrolleras och registreras av EAC – European Association for Counselling. RACS ger auktorisation till RACS Counsellor® i Sverige.

De yrkesutövare som kan bli auktoriserade via RACS är personer som utbildat sig vid någon av RACS utbildningsinstitut. RACS är den svenska representanten för den europeiska paraplyorganisationen European Association for Counselling (EAC).

Tre svenska utbildningsinstitut är nu godkända av European Association for Counselling;
PsykosyntesAkademin, PsykosyntesInstitutet och Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi /Expressive Arts Institute.

Därmed är dörren nu öppen för diplomerade elever från dessa utbildningar att söka auktorisering via RACS, svensk eller europeisk auktoriserad RACS Counsellor®. I den sist nämnda kategorin kan man erhålla EACs European Certificate of Counselling. RACS har ensamrätt i Sverige att utfärda detta internationellt professionella certifikat.

Mer information på RACS hemsida – racs.se


Hemsidan

Vi hoppas att hemsidan är en källa till information om EXA i Sverige och i Världen samt om SRUK. Styrelsen har funnit det viktigt att vi kan informera varandra och omvärlden om vad som händer inom fältet EXA. Hemsidan har nu börjat få en ansenlig mängd besökare varje dag. Vi ligger relativt tidigt i sökfunktionerna vilket gör att vi syns på nätet. Den senaste månaden (aug 2020) har vi haft 1597 besök av 479 olika besökare. Inte så illa!

Våra målgrupper med hemsidan är primärt de som söker information om EXA eller söker terapi eller annan verksamhet. Men den skall också fungera som en informationskälla kring EXA och allt det arbete som ni gör runt om i landet. Slutligen vill vi att hemsidan också skall vara en länk mellan oss medlemmar.

Kontaktuppgifter
till samtliga medlemmar finns på sidan. Kontrollera om dina uppgifter stämmer eller behöver kompletteras.

Presentationer
Du kan som medlem och utbildad Uttryckande konstterapeut använda en sida för din egen presentation av din verksamhet. Lägga in kontaktuppgifter och adresser till dig och din egen hemsida. Vi vill att det syns den samlade kraften av vårt arbete och vi vill bidra till att människor ser den verksamhet som du har.


Kommentar till Styrelsen

Här nedan i formuläret kan du lämna dina synpunkter.