EXA

Expressive Arts

Expressive Arts (EXA), på svenska Uttryckande Konst/Uttryckande Konstterapi, växte fram i USA under 1970-talet och etablerades i de nordiska länderna i slutet av 1980-talet. EXA har sina rötter både i den konstnärliga och i den psykoterapeutiska världen. EXA med en terapeutisk inriktning benämns Expressive Arts Therapy. Därtill finns en pedagogisk tillämpning som benämns Expressive Arts Education samt Expressive Arts Coaching and Consultation. Idag finns utbildningsinstitut på ett flertal platser i Europa och världen i övrigt med ett centrum för utveckling och utbildning vid European Graduate School, Malta. I Norden domineras EXA av en psykoterapeutisk inriktning som benämns Expressive Arts Therapy. Det finns idag aktiva utbildningsinstitut i Sverige, Finland och Norge.

Uttryckande Konstterapi utgår ifrån att det inom oss alla finns en konstruktiv skapande kraft som strävar efter helhet, skönhet och mening. Man utgår även ifrån det omedvetnas existens (i likhet med Freud och Jung), och att omedvetna psykiska processer kan manifesteras i konstnärliga uttryck. Att tidigare erfarenheter, framför allt från barndom och uppväxt, lever vidare i nuet och påverkar människans möjligheter att uttrycka sig och vara i vardagen, är också ett grundantagande från psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning. EXA i Norden har utvecklats genom nästan trettio år till att vara en självständig psykoterapiform som hämtat sitt förhållningssätt från den artistiska tradition där olika konstformer blandas för att ge en helhetsupplevelse. Detta sätt att röra sig mellan olika konstnärliga språk, det intermodala arbetssättet, skiljer uttryckande konstterapi från andra konstnärliga terapiformer som har fokus på en konstform.

En pedagogisk tillämpning i Sverige växte på 1990-talet fram vid Centrum för Välfärdsforskning, Mälardalens Högskola, och riktades till skola och socialtjänst för att därefter vidgas och omfatta andra aktörer samt undervisningsinsatser vid Mälardalens högskola. Denna utveckling drivs idag vidare av Forskargruppen INTRA. EXA med en pedagogisk ansats utgår från insikten att människan involveras i sin helhet – med alla sinnen, hela sitt känsloliv och sitt intellekt – i skapandeprocesser i ett sökande efter uttryck. Deltagarna kommunicerar genom expressiva estetiska uttrycksformer, inklusive det vardagliga samtalet, och arbetar med övergångar mellan dessa olika uttrycksformer. EXA fokuserar på (1) reflektioner kring det som är meningsfullt och de erfarenheter i våra liv som är existentiellt laddade, och (2) arbetar med dessa genom flera typer av konstnärliga kommunikativa uttryckssätt simultant eller i följd. (3) Arbetet sker i en intersubjektiv kontext, det vill säga i en kontext vari deltagarna kan interagera som subjekt, för att kollektivt kunna (4) möjliggöra förändrande ögonblick som i sin tur kan leda till (5) konstruktivt förändringsarbete.


De olika konstnärliga språken är:
Bild Att skapa med färg och form i olika material
Musik Att improvisera med ljud o rytmer, inspelad musik
Drama Att gestalta inre upplevelser, psykodrama
Poesi Att skapa med ord; dikt, prosa, myt o saga
Dans Att låta kroppen uttrycka sig genom dans o rörelse

Därtill kommer Samtal och Samhandling inom ramen för ett processinriktat arbete.