Stadgar

Foto: Börje Forsgård

Stadgar för
Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst – SRUK

Dessa stadgar har reviderats och antagna vid SRUK´s årsmöte 2021-03-20

§ 1 Föreningens namn och föreningsform

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst – SRUK -är en ideell förening.

§2 SRUKs målsättning

SRUK är en intresseförening som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom uttryckande konst. Föreningen verkar för att stärka utövandet och sprida kunskap om uttryckandekonst inom såväl den offentliga sektorn som näringslivet och samhället i övrigt. Medlemmar i förbundet är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

§3 Beslutande organ

Årsmötet är SRUKshögsta beslutande organ. Styrelsen tar under verksamhetsåret beslut enligt årsmötets föresatser om verksamhetens inriktning och omfattning.

§4 Medlemskap och medlemsavgift

Ordinarie medlem – är den som är diplomerad uttryckande konstterapeut, har gått den Norska Masterutbildningen eller den svenska påbyggnadsutbildningen på två år.

Ordinarie medlemskap kan övergå i Pensionärsmedlemskap. En övergång meddelas styrelsen.

Studerandemedlem – är den som påbörjat eller deltar i pågående grundutbildning inom Uttryckande konst

Ansökan om medlemskap sänds till styrelsen. Styrelsen tar beslut om att bevilja medlemskap. Medlem skall betala medlemsavgift i SRUK. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas per verksamhetsår. Medlem som vill utträda ur SRUK ska meddela styrelsen detta skriftligen. Medlem kan uteslutas ur SRUK om styrelsen finner att medlemmen skadat SRUKs verksamhet, anseende eller brutit mot SRUKs etiska regler. Beslut om uteslutning tas av styrelsen.

§5 Verksamhetsår

SRUKs verksamhetsår är kalenderår.

§6 Styrelsen

SRUKs styrelse består av 5 – 8 ledarmöten vilka väljs av årsmötet. 3 – 5 ledamöter skall vara diplomerade uttryckandekonst-terapeut/coach. Val till styrelsen sker med följande årscykel.

 • Ordförande – väljs på 2 år vid udda år
 • Vice ordförande – väljs på 2 år vid jämna år
 • Sekreterare – väljs på 2 år vid udda år
 • Kassör – väljs på 2 år vid jämna år
 • 2 ledamöter – väljs på 2 år vid udda år
 • 2 ledamöter – väljs på 2 år vid jämna år

Ledamöterna har uppdraget att vid behov stödja kassör och sekreterare. Styrelsens möten ska protokollföras och justeras av ordförande och en annan ledamot. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs det att minst 3 ledamöter är närvarande.

Styrelsen ansvarar för föreningens hemsida. Styrelsen äger dessutom möjligheten att inom eller utanför styrelsen utse särskilda arbets-/projektgrupper för specifika uppdrag.

§7 Revisorer

SRUK har 1 revisor och 1 ersättare, vilka väljs på årsmötet. Revisor väljs på 2 år vid udda år. Ersättare väljs på 2 år vid jämna år. Revisorn skall granska SRUK verksamhet och räkenskaper. Revisorn skall till årsmötet avge en revisionsrapport.

§8 Valberedning

Valberedningen har 3 ledamöter, varav 1 är sammankallande.

 • 1 ledamot (sammankallande) väljs på 2 år vid udda år.
 • 2 ledamöter väljs på 2 år vid jämna år.

§9 Firmateckning

SRUKs firmateckning görs av ordföranden och kassören var för sig.

§10 Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte senast under april månad varje år. Kallelsen skall skickas senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen beslutar om tid, plats och eventuellt program för årsmötet. Till kallelsen skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag. Motioner skall vara insända till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Beslut sker med enkel majoritet, §§ 12 och 13 undantagna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Årsmötets dagordning:

1. Fastställande av röstlängd. För att ha rösträtt ska man ha betalat medlemsavgift under föregående eller innevarande verksamhetsår
2. Beslut om mötet utlysts på rätt sätt
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, Sekreterare och Justerare tillika Rösträknare
5. Godkännande av verksamhetsberättelse
6. Godkännande av förvaltningsberättelse
7. Godkännande av revisionsberättelse
8. Beslut om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet
9. Val av styrelse:

 • Ordförande – väljs på 2 år vid udda år
 • Vice ordförande – väljs på 2 år vid jämna år
 • Sekreterare – väljs på 2 år vid udda år
 • Kassör – väljs på 2 år vid jämna år
 • 2 ledamöter – väljs på 2 år vid udda år
 • 2 ledamöter – väljs på 2 år vid jämna år

10. Val av Revisorer:

 • Revisor väljs på 2 år vid udda år
 • Ersättare väljs på 2 år vid jämna år

11. Val av Valberedning:

 • 1 ledamot (sammankallande) väljs på 2 år vid udda år
 • 2 ledamöter väljs på 2 år vid jämna år

12. Beslut om medlemsavgifter
13. Beslut om Verksamhetsplan
14. Beslut om Budget
15. Rapporter
16. Behandling av Motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

§11 Extra Årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra Årsmöte och är skyldig att göra det om revisorerna eller mer än 1/3 av medlemmarna begär det hos styrelsen. När en sådan begäran inkommit är styrelsen skyldig, att inom 2 veckor, kalla till extra årsmöte, vilket skall avhållas inom 2 månader. Kallelsen skall sändas ut senast 4 veckor före det extra Årsmötet. Med kallelsen skall bifogas dagordning och handlingar för det extra Årsmöte.

Dagordning för extra Årsmöte:

1. Fastställande av röstlängd
2. Beslut om mötet utlysts på rätt sätt
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, Sekreterare och Justerare tillika Rösträknare
5. Ärende som föranlett ett extra Årsmöte – bilaga kan bifogas
6. Mötets avslutning

§12 Stadgeändring

Ändring av SRUKs stadgar bereds av styrelsen och beslutas av Årsmötet med minst 2/3 majoritet.

§13 Etiska riktlinjer

SRUK´s etiska riktlinjer är formade för att ge stöd och vägledning för dem som är medlemmar i SRUK. De etiska riktlinjera fastställs på föreningens årsmöte. De etiska riktlinjerna dokumenteras i särskild skrift. Styrelsen fungera rådgivande i yrkesetiska frågor gentemot medlemmar. De etiska riktlinjerna syftar till att främja medlemmarnas yrkesetiska standard.

§14 Upplösning av SRUK

Upplösning av SRUK beslutas av 2 Årsmöten i rad och då med minst 2/3 majoritet vid varje Årsmöte. Om SRUK upplöses, ska det sista årsmötet också besluta om vad som ska ske med SRUKs tillgångar.