Forskning

Aktuell forskning i uttryckande konstterapi

I november 2010 togs de första stegen mot en vetenskaplig utvärdering av en UKT- intervention, centrerad kring musik och bild. Behandlingen kom att inrikta sig på den existentiella och emotionella problematik, som genom diagnos och behandling drabbar kvinnor med gynekologisk cancer. Margareta Wärja, som är psykoterapeut och utbildare i UKT sedan många år, är doktorand i musikterapi vid Aalborg Universitet och leder arbetet. Handledare är professor Lars Ole Bonde vid the Doctoral School of the Humanities och med. dr överläkare Karin  Bergmark vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Det övergripande målet är att utforska och söka utveckla en behandling inom UKT, som kan användas i rehabiliteringsprogram för olika patientgrupper inom sjukvården och dess närliggande områden.

Kort sammanfattning av projektet

Omkring 2900 kvinnor per år diagnostiseras för gynekologisk cancer. Diagnos och behandling innebär som regel kris- och traumareaktioner. Behandlingen har gjort att många överlever sin sjukdom, men man har beräknat att minst 30 % av dessa kvinnor är i behov av kvalificerad hjälp för att kunna bearbeta sina upplevelser och efterföljande emotionella problem. Förutom en förbättrad psykisk hälsa skulle en rehabilitering syfta till att öka den individulla förmågan att delta i social och arbetsinriktad verksamhet.

Inom ramen för Uttryckande Konstterapi har Margareta Wärja (et. al) med utgångs-punkt i Guided Imagery and Music (GIM) strukturerat en musikterapeutisk individuell korttidsintervention om 12 sessioner, som skulle kunna ingå i rehabiliteringsprogram för gyncancerpatienter efter avslutad medicinsk behandling. Antagandet är att de kvinnor som genomgår behandlingen bearbetar sin existentiella kris, integrerar sin kroppsupplevelse, minskar oron för återfall och förbättrar sin existentiella hälsa.

Huvudstudien har föregåtts av en inledande kvalitativ fas med djupintervjuer av patienter och personal samt pilotstudier. Den bygger på tidigare forskning inom KCE (Enheten för Klinisk Cancer Epidemiologi) på Karolinska Institutet, där man dokumenterat de sociala och psykologiska konsekvenserna av diagnos och behandling av kvinnor med gynekologisk cancer.

I studien deltar 60 kvinnor vid Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjuk-huset i Stockholm. Bland dessa sker en slumpvis fördelning till interventionsgrupp resp kontrollgrupp. Det är således en s.k. RCT-studie (Randomized Control Trial). Samtliga personer som ingår får svara på noggrannt utarbetade frågor före och efter interven-tionen. Resultaten analyseras statistiskt för att man skall kunna se om behandlingen ger den antagna effekten.

Den kvantitativa analysen kompletteras med information av mer kvalitativt slag: berättelser och målade bilder.

De personer som har ingått i kontrollgruppen (väntelista) kommer senare att få möjlighet att delta i en liknande behandling (Uttryckande Konstterapi och GIM) men som genomförs i mindre grupper.

Etikprövningsnämnden i Stockholm lämnade i januari 2012 sitt godkännande till projektets genomförande.

Data och resultat planeras att redovisas av forskningsteamet i vetenskapliga tidskrifter, på konferenser och informationsmöten samt i populärvetenskaplig form även i hälsoinriktade tidskrifter.  Den slutliga redovisningen kommer att genomföras av Margareta Wärja i form av en doktorsavhandling i musikterapi vid Aalborg Universitet.

Följ denna länk för mer information om forskning.