Forskning

Subjektifierande högskolepedagogik

av Per Apelmo, Dan Tedenljung och Hannes Lundkvist

Publicerad 2018 – Mälardalen Studies in Educational Sciences No 39

Abstrakt
I denna studie problematiserar vi arbetet med personlig och professionell utveckling i högskolepedagogik, i form av förändrings- och lärandeprocesser. Syftet med studien är att presentera ett filosofiskt och teoretiskt ramverk kring begreppet ”lek” som vi menar kan bidra till att möjliggöra intersubjektivitet inom högskolepedagogik. Vi börjar med att presentera begreppet ”lek” ur ett filosofiskt och teoretiskt perspektiv och sätter det i relation till intersubjektiv etik och pedagogik. Därefter presenterar vi Expressive Arts (EXA) som ett redskap för att arbeta med denna ansats pedagogiskt. Vi diskuterar de rumsliga aspekterna och konsekvenserna som präglar omsättningen av detta ramverk i praktiken och ger ett exempel på hur detta sker i kursen Personlig och professionell utveckling (PPU) på Mälardalens högskolas socionomprogram. Studiens bidrag till högskolepedagogik är synliggöra subjektifierande pedagogik genom att skapa rumsliga förutsättningar för intermodal kommunikation mellan studenter som aktiva subjekt med syfte att främja en förändringsprocess inför en kommande yrkesroll.

Apelmo, P. Tedenljung, D. Lundkvist, H. (2018). ”Subjektifierande högskolepedagogik”. I E. Ärlemalm-Hagsér & M. Öhman (red.) Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik. Mälardalen Studies in Educational Sciences No 39

Läs hela artikeln som pdf här.


Foto: Börje Forsgård

Att upptäcka det som inte går att fånga

av Hannes Lundkvist och Per Apelmo

Publicerad 2020-01-09, Studier i Pedagogisk Filosofi

I denna artikel undersöks förhållandet mellan estetik, etik och pedagogik genom en sammankoppling mellan Emmanuel Lévinas och Jacques Rancières respektive idéer. Vi menar att lärande har såväl en etisk som en estetisk dimension som saknar mätbara värden och som inte går att greppa genom empiriska undersökningar eller genom rent kunskapsförmedlande undervisning. Vi menar att dessa dimensioner är centrala för lärandeprocesser och bör uppmärksammas i pedagogik som forskningsområde. Syftet med denna artikel är att undersöka möjligheterna för ett estetiskt-etiskt förhållningssätt till pedagogik samt de utmaningar som följer. Vi ska försöka besvara frågan: Vilka är utmaningarna som estetiken och etiken ställer pedagogiken inför? Vi börjar med att redogöra för Lévinas och Ranciè-res respektive idéer. Därefter diskuterar vi dessa idéer i relation till Expressive Arts (EXA)

Läs mer i denna PDF-version.

Forfatterbiografi
Hannes Lundkvist, Forskningsgruppen “INTRA – Expressive Arts, Education and Research”
Hannes Lundkvist (f 1991) är leg. lärare i svenska och svenska som andraspråk och arbetar idag som ämneslärare vid S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Han har flera års erfarenhet av att arbeta med Expressive Arts och är med i forskningsgruppen “INTRA – Expressive Arts, Education and Research” som bedriver forskning inom multimodala utbildningsformer.

Forskning i Uttryckande Konstterapi genom cancerrehabilitering

Gustav Klimt “Musik”

November 2010 togs de första stegen mot en vetenskaplig utvärdering av en UKT- intervention, centrerad kring musik och bild. Behandlingen kom att inrikta sig på den existentiella och emotionella problematik, som genom diagnos och behandling drabbar kvinnor med gynekologisk cancer. Margareta Wärja, som är psykoterapeut och utbildare i UKT sedan många år, är doktorand i musikterapi vid Aalborg Universitet och leder arbetet. Handledare är professor Lars Ole Bonde vid the Doctoral School of the Humanities och Med dr överläkare Karin Bergmark, postdok vid Karolinska Institutet i Stockholm. Karin Bergmark är numera verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Anna Gerge, doktorand vid Aalborg Universitet, kommer att forska och disputera bl.a. kring det kvalitativa materialet (bilder och texter) som har genererats från deltagarna i den här studien. Anna har publicerat sig i flera böcker och är bl.a. specialiserad i traumatologi.

Gabriella Rudstam, doktorand vid Aalborg Universitet, påbörjade hösten 2015 en RCT-studie med uttryckande konstterapi, där effekterna av en intervention (KMR/uttryckande konstterapi) för personer med en komplex ptsd prövas. Studien sker i samverkan mellan Aalborg Universitet och Kris – och Traumacentrum i Stockholm.

Det övergripande målet är att utforska och söka utveckla en behandling inom UKT med ett focus på receptiv musikterapi (KMR), som kan användas i rehabiliteringsprogram för olika patientgrupper inom sjukvården och dess närliggande områden.

Kort sammanfattning av studien ukt/gynekologisk cancer

Omkring 2900 kvinnor per år diagnostiseras för gynekologisk cancer. Diagnos och behandling innebär som regel kris- och traumareaktioner. Behandlingen har gjort att många överlever sin sjukdom, men man har beräknat att minst 30 % av dessa kvinnor är i behov av kvalificerad hjälp för att kunna bearbeta sina upplevelser och efterföljande emotionella problem. Förutom en förbättrad psykisk hälsa skulle en rehabilitering syfta till att öka den individulla förmågan att delta i social och arbetsinriktad verksamhet.

Inom ramen för Uttryckande Konstterapi har Margareta Wärja (et. al) med utgångspunkt i Guided Imagery and Music (GIM) och uttryckande konstterapi strukturerat en individuell korttidsintervention om 12 sessioner, som skulle kunna ingå i rehabiliteringsprogram för gyncancerpatienter efter avslutad medicinsk behandling. Antagandet är att de kvinnor som genomgår behandlingen bearbetar sin existentiella kris, integrerar sin kroppsupplevelse, minskar oron för återfall och förbättrar sin existentiella hälsa.

Etikprövningsnämnden i Stockholm lämnade i januari 2012 sitt godkännande till projektets genomförande. Huvudstudien har föregåtts av en inledande kvalitativ fas med djupintervjuer av patienter och personal samt pilotstudier. Den bygger på tidigare forskning inom KCE (Enheten för Klinisk Cancer Epidemiologi) på Karolinska Institutet, där man dokumenterat de sociala och psykologiska konsekvenserna av diagnos och behandling av kvinnor med gynekologisk cancer.

I studien deltog 57 kvinnor vid Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Den har genomförts som en randomiserad studie med s.k. armar, en enskild terapi och en gruppterapi. Samtliga personer som ingår har svarat på noggrannt utarbetade frågor före och efter interventionen.

​Den kvantitativa analysen kompletteras med data av mer kvalitativt slag: texter och målade bilder. Två behandlingar med uttryckande konstterapi och musik (KMR) har utvärderats, dels en enskild terapi med 13 tillfällen, dels en gruppterapi.

​Data och resultat redovisas av forskningsteamet i vetenskapliga tidskrifter, på konferenser och informationsmöten samt i populärvetenskaplig form även i hälsoinriktade tidskrifter. Den slutliga redovisningen av Margareta Wärjas forskning genomfördes i en doktorsavhandling i musikterapi vid Aalborg Universitet. Ett par artiklar i vetenskapliga tidskrifter har publicerats.

Mer information kring avhandlingen kan ses på AALBORG UNIVERSITET
Avhandlingen kan laddas ner här.

För ytterligare information om pågående forskning, kontakta Margareta Wärja. margareta.warja@expressivearts.se

Läs mer på Expressive Arts hemsida.


Artiklar av Margareta Wärja – Leg psykoterapeut, Musikterapeut, Uttryckande konstterapeut, Rektor

In English