Uttryckandekonst

Uttryckandekonst

[section]
[col460]

Över hela världen, i generationer, har människan känt till att det i skapandet ligger en läkande och utvecklande kraft.
Konst och kreativa uttryck berör de existentiella frågorna i livet, meningen med livet, liv och död.
Genom de kreativa uttrycksformerna har vi, i årtusenden, delat våra livserfarenheter och berättat vår historia!

När vi föds är vi människor öppna för samspel med alla våra sinnen.
Uttryckandekonstens särprägel handlar om just denna vår ursprungsförmåga;
multimodal kommunikation.
Vi människor har en kroppsligt förankrad medvetenhet
som blir användbar för oss när vi,
till samtalet, lägger kommunikation genom konst.
Genom samtal, bild, musik, poesi, drama kan vi uttrycka oss på flera plan
än vad enbart det talade språket ger oss möjlighet till.
Vi får större förståelse för oss själva, vårt sammanhang
och stärker vår förmåga att göra nya val i livet!

Grunden för uttryckandekonstens finns i filosofi och teorier kring en helhetssyn på människan.
Basen är modern psykodynamisk, existentiell, teoribildning, forskning och teoribildning kring lek och
lekens betydelse för människans utveckling, neurobiologiska studier och den nya spädbarnsforskningen.
Där tydliggörs bland annat att vi från spädbarnstiden, genom hela livet formas och växer genom mötet med andra.

Uttryckandekonst tillämpas i flera områden i samhället;
i det pedagogiska, organisatoriska och inom den terapeutiska världen.