Stadgar

Stadgar

Dessa stadgar har reviderats och antagits vid SRUK:s extra årsmöte i Eskilstuna 2011-11-20

§ 1 Föreningens namn och föreningsform

Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst är en ideell förening.

§2 SRUKs målsättning:

SRUK är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom uttryckande konst och som bildats 2011. Förbundet verkar för att stärka utövandet och sprida kunskap om uttryckandekonst inom såväl den offentliga sektorn som näringslivet och samhället i övrigt. Medlemmar i förbundet är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

§3 Beslutande organ

Årsmötet är SRUKs högsta beslutande organ. Styrelsen tar under verksamhetsåret beslut enligt årsmötets föresatser om verksamhetens inriktning och omfattning.

§4 Medlemskap och medlemsavgift

Medlem är den som betalat medlemsavgift i SRUK. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och betalas per verksamhetsår. Medlem som vill utträda ur SRUK ska meddela styrelsen detta skriftligen. Medlem kan uteslutas ur SRUK om styrelsen finner att medlemmen skadat SRUKs verksamhet, anseende eller brutit mot SRUKs etiska regler. Beslut om uteslutning tas, efter beredning i det etiska rådet, av styrelsen.

§5 Verksamhetsår

SRUKs verksamhetsår är kalenderår.

§6 Styrelsen

SRUKs styrelse består av 5 – 8 ledarmöten vilka väljs av årsmötet. 3 – 5 ledamöter skall vara diplomerade uttryckandekonst-terapeut/coach. 2 ledamöter skall vara uttryckandekonst – studerande. Val till styrelsen sker med följande årscykel.

Ordförande – väljs på 2 år vid udda år

Vice ordförande – väljs på 2 år vid jämna år

Sekreterare – väljs på 2 år vid udda år

Kassör – väljs på 2 år vid jämna år

1 ledamot – väljs på 2 år vid udda år

1 ledamot – väljs på 2 år vid jämna år

1 Studeranderepresentant – väljs på 2 år vid udda år

1 Studeranderepresentant – väljs på 2 år vid jämna år

Ledamöterna har uppdraget att vid behov stödja kassör och sekreterare. Styrelsens möten ska protokollföras och justeras av ordförande och en annan ledamot. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs det att minst 3

ledamöter är närvarande. Styrelsen äger dessutom möjligheten att inom eller utanför styrelsen utse särskilda arbets/projektgrupper för specifika uppdrag.

§7 Revisorer

SRUK har 1 revisor och 1 ersättare, vilka väljs på årsmötet. Revisor väljs på 2 år vid udda år. Ersättare väljs på 2 år vid jämna år. Revisorn skall granska SRUK verksamhet och räkenskaper. Revisorn skall till årsmötet avge en revisionsrapport.

§8 Valberedning

Valberedningen har 3 ledamöter, varav 1 är sammankallande.

1 ledamot (sammankallande) väljs på 2 år vid udda år.

2 ledamöter väljs på 2 år vid jämna år.

§9 Firmateckning

SRUKs firmateckning görs av ordföranden och kassören var för sig.

§10 Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte senast under april månad varje år. Kallelsen skall skickas senast 6 veckor före årsmötet. Styrelsen beslutar om tid, plats och eventuellt program för årsmötet. Till kallelsen skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag. Motioner skall vara insända till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Beslut sker med enkel majoritet, §§ 12 och 13 undantagna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Årsmötets dagordning:

1. Fastställande av röstlängd. För att ha rösträtt ska man ha betalat medlemsavgift under föregående eller innevarande verksamhetsår

2. Beslut om mötet utlysts på rätt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, Sekreterare och Justerare tillika Rösträknare

5. Godkännande av verksamhetsberättelse

6. Godkännande av förvaltningsberättelse

7. Godkännande av revisionsberättelse

8. Beslut om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet

9. Val av styrelse:

Ordförande – väljs på 2 år vid udda år

Vice ordförande – väljs på 2 år vid jämna år

Sekreterare – väljs på 2 år vid udda år

Kassör – väljs på 2 år vid jämna år

1 ledamot – väljs på 2 år vid udda år

1 ledamot – väljs på 2 år vid jämna år

1 Studeranderepresentant – väljs på 2 år vid udda år

1 Studeranderepresentant – väljs på 2 år vid jämna år

10. Val av Revisorer:

Revisor väljs på 2 år vid udda år

Ersättare väljs på 2 år vid jämna år

11. Val av Valberedning:

1 ledamot (sammankallande) väljs på 2 år vid udda år

2 ledamöter väljs på 2 år vid jämna år

12. Val av Etisk råd

13. Beslut om medlemsavgift

14. Beslut om Verksamhetsplan

15. Beslut om Budget

16. Rapporter

17. Behandling av Motioner

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutning

§11 Extra Årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra Årsmöte och är skyldig att göra det om revisorerna eller mer än 1/3 av medlemmarna begär det hos styrelsen. När en sådan begäran inkommit är styrelsen skyldig, att inom 2 veckor, kalla till extra årsmöte, vilket skall avhållas inom 2 månader. Kallelsen skall sändas ut senast 4 veckor före det extra Årsmötet. Med kallelsen skall bifogas dagordning och handlingar för det extra Årsmöte.

Dagordning för extra Årsmöte:

1. Fastställande av röstlängd

2. Beslut om mötet utlysts på rätt sätt

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, Sekreterare och Justerare tillika Rösträknare

5. Ärende som föranlett ett extra Årsmöte – bilaga kan bifogas

6. Mötets avslutning

§12 Stadgeändring

Ändring av SRUKs stadgar bereds av styrelsen och beslutas av Årsmötet med minst 2/3 majoritet.

§13 Etiskt riktlinjer och Etiskt råd

Riktlinjer

SRUK´s etiska regler är formade för att ge stöd och vägledning för dem som är medlemmar i SRUK. De etiska riktlinjera fastställs på föreningens årsmöte. De etiska riktlinjerna dokumenteras i särskild skrift.

Råd

Det etiska rådet består av 3 personer som väljs på ordinarie årsmöte. Det etiska rådets uppdrag är att handlägga klagomål som står i konflikt med de etiska riktlinjerna och i den rollen vara rådgivande till styrelsen.

Rådet ska också fungera rådgivande i yrkesetiska frågor gentemot medlemmar och den som mottar behandling, handledning, coachning, undervisning och önskar råd och stöd.

Det etiska rådet ska främja medlemmarnas yrkesetiska standard.

Rådet sammanträder efter behov, men minst 2 gånger per år. Valberedningen föreslår personer till det etiska rådet.

Beslut i frågor som rör brott mot de etiska reglerna tas av styrelsen.

§14 Upplösning av SRUK

Upplösning av SRUK beslutas av 2 Årsmöten i rad och då med minst 2/3 majoritet vid varje Årsmöte. Om SRUK upplöses, ska det sista årsmötet också besluta om vad som ska ske med SRUKs tillgångar.