Etiska riktlinjer

för Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst

Antagna vid SRUK´s årsmöte 2012-04-28

Inledning

Arbete med uttryckande konst, vare sig det sker i en terapeutisk eller pedagogisk kontext, kräver ett professionellt tillvägagångssätt och en medvetenhet om metodens kraftfulla påverkan.

Dessa etiska regler är formade för att ge stöd och vägledning för dem som är medlemmar i SRUK. Varje människa ska bemötas med värdighet och integritet. Varje människa ska bemötas utifrån hennes oinskränkta värde som människa och lagen om mänskliga rättigheter.

Uttryckande konstterapeuter kan vara verksamma inom olika professioner. Uttryckande konstterapeuten, (nedan kallad medlemmen) kan arbeta kliniskt, både som anställd eller som egen företagare till exempel inom vårdsektorn. Medlemmen kan också arbeta konsultativt i olika sammanhang och många arbetar pedagogiskt inom ramen för olika utbildningar och verksamheter. I vissa fall omfattas den också av den egna tjänstens särskilda villkor till exempel inom kyrkan, vårdsektorn etc.

Utgångspunkter

Uttryckande konstterapi är en kreativ metod i den terapeutiska processen där kommunikation sker både verbalt och ickeverbalt, t ex genom bild, dans/rörelse, musik, poesi, drama osv.

Användandet av konstuttryck i terapi, utveckling och pedagogiskt arbete vilar på följande grundteser:

 • att omedvetna psykiska processer påverkar människans beteende.
 • att vi bär med oss erfarenheter från barndomen som påverkar människans uttrycksmöjligheter och förmåga att ingå relationer i vardagslivet.
 • att det i alla människor finns en konstruktiv, skapande kraft.
 • att det finns en grundläggande släktskap mellan olika konstriktningar och uttrycksformer.
 • att människan bär på en estetisk förmåga som har potential att gynna (en personlig) utveckling.

Dessa antaganden bygger på antropologisk, psykologisk och filosofisk kunskap. Antropologiskt sett är förbindelsen mellan det konstnärliga uttrycket och liv väl dokumenterat. Musik, bild, dans och drama ingår i rituella och läkande processer sen urminnes tider, de ger form och struktur åt mötet med människans inre krafter och utgör en grund för självförståelse, identitet och integration i samhället.

Filosofiska rörelser som fenomenologi, existentialism och hermeneutik och växer sig idag starkare i dialog med naturvetenskaplig forskning till exempel neuro- och kognitionsvetenskap och har lyft fram begränsningarna i den moderna föreställningen om rationalism. Det har lett till en förnyad uppmärksamhet kring föreställningsförmågans kognitiva värde och estetikens betydelse liksom värdet och kraften i konstnärlig verksamhet.

Utvecklingen inom det terapeutiska området den sista hundra åren har förorsakat en reviderad syn på människans inre liv där uttryckande konst har potential att fungera verkningsfullt i många sammanhang för människors skull. Arbetet kan ske reparativt (terapeutiskt), utvecklande och förändrande. Varje människa är en berättelse, vilket är varje uttryckande konstterapeuts grundläggande insikt och förutsättning.

De etiska riktlinjernas syfte och funktion

Dessa etiska riktlinjer har till syfte;

 • att fungera som stöd för medlemmens förhållande till etiska frågor
 • att respektera och skydda mottagare (klienter, kursdeltagare, kunder) av medlemmens arbete, mot olämplig och/eller skadlig intervention
 • att ge riktlinjer för ett ansvarsfullt yrkesmässigt samspel med berörda parter
 • att värna och bevaka att medlemmen håller en professionell kvalité i sitt utövande och därmed fortsättningsvis skapar och upprätthåller förtroendet för uttryckande konstterapeutiska metoder i olika sammanhang.
 • att informera och ge klara riktlinjer vad gäller klagomål

Åtagande, Kompetens och kvalitet

Medlemmen skall lämna adekvata upplysningar om sina kvalifikationer, utbildning, yrkeserfarenhet, kompetens och yrkesmässiga tillhörighet samt använda endast sådan yrkesbeteckning som hennes utbildning, och befattning berättigar till.

Hon skall också vara uppmärksam på om egna relationer eller åtaganden är i konflikt med klientens intressen. Om en sådan intressekonflikt uppstår, är det medlemmens ansvar att värna om klientens integritet.

Medlemmen har ansvar for att upprätthålla sin yrkesmässiga kompetens via handledning, egen terapi vid behov och fortbildning. Medlemmen förväntas kontinuerligt reflektera över sin kompetens, sina värderingar och attityder och söka professionell hjälp vid problem som kan påverka yrkesutövningen.

För medlem som erbjuder uttryckande konst i terapisammanhang

 • Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.
 • Terapeuten skall endast ta emot klienter som han/hon har professionell kompetens att behandla och i gränsfall diskutera fallet med sin handledare innan en terapeutisk relation inleds.

Vid början av all terapeutisk behandling skall terapeuten göra klienten uppmärksam på sina rättigheter med tonvikt på följande:

 • Omfattning och ungefärlig längd på behandlingen.
 • Betalningsvillkor (avgifter, uteblivna besök etc.)
 • Tystnadsplikt
 • Förfarande vid klagomål
 • Terapeuten iakttar tystnad i förhållande till det som klienten har lämnat i förtroende. Detsamma gäller under handledning.
 • Tystnadsplikten kan brytas när det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag.
 • När Medlemmen önskar att använda information och material från sitt klientarbete i undervisning, fallbeskrivning eller liknande, inhämtas klientens samtycke. Vid upptagning av ljud eller bilder krävs skriftligt samtycke. För minderåriga krävs samtycke från föräldrar/vårdnadshavare.

Tystnadsplikt

 • Terapeuten iakttar tystnad i förhållande till det som klienten har lämnat i förtroende. Detsamma gäller under handledning.
 • Tystnadsplikten kan brytas när det föreligger uppgifts- informations- eller anmälningsskyldighet enligt lag.
 • När Medlemmen önskar att använda information och material från sitt klientarbete i undervisning, fallbeskrivning eller liknande, inhämtas klientens samtycke. Vid upptagning av ljud eller bilder krävs skriftligt samtycke. För minderåriga krävs samtycke från föräldrar/vårdnadshavare.

Dokumentation

Det är medlemmen ansvar att dokumentera det terapeutiska förloppet. Konstnärligt material, anteckningar och annan dokumentation skall föras förvaras på ett sådant sätt att klientens identitet inte framgår. Klienten äger det egenproducerade materialet. Vid terapins slut görs en överenskommelse om hanteringen av materialet.

Försäkring

Medlemmen har ansvar att teckna en ändamålsenlig ansvarsförsäkring för den verksamhet han utövar.

Klagomålshantering

Arbetsgång för samarbetet mellan det etiska rådet och föreningens styrelse

 • Klagomål framläggs styrelsen som beslutar om vidarebefordring till det etiska rådet
 • Det etiska rådet håller styrelsen underrättad om ärendets fortskridande
 • Det etiska rådet söker i första hand möjliga vägar till medling och styrelsen tar i dialog med föreningens etiska råd nödvändiga beslut.
 • Styrelsen förbehålls rätten att begära att medlem som inte uppfyller de etiska riktlinjernas krav, ska uteslutas. Uteslutning handlar om medlem som handlar i strid med de etiska riktlinjerna och föreningens stadgar eller som inte rättar sig efter styrelsens ev. tillrättavisanden. Utesluten medlem har rätt att söka medlemskap på nytt (efter tre år).
 • Jäviga styrelsemedlemmar eller medlemmar av etiska rådet ska ersättas i aktuellt ärende.
 • Skriftlig dokumentation hanteras konfidentiellt och både det etiska rådet och styrelsen omfattas av tystnadsplikt. Protokollshandlingar som upprättats ska inte vara tillgängliga för andra är rådets och styrelsens medlemmar. Sekretessdokument i avslutade ärenden makuleras efter tre år.
 • Medlem har rätt att överklaga beslut om uteslutning. Styrelsen har då i uppdrag att tillsätta en opartisk särskild överklagansgrupp om tre personer, som gör en kritisk översyn kring klagomålsprocessen och som slutligen tar beslut i frågan som meddelas föreningens styrelse.

Det etiska rådets funktion och syfte

Det etiska rådet tillsätts av föreningens årsmöte och dess sammansättning och funktion styrs av föreningens stadgar.

 • Det etiska rådet ska handlägga klagomål som står i konflikt med de etiska riktlinjerna
 • Det etiska rådet ska fungera rådgivande i yrkesetiska frågor gentemot medlemmar, styrelse och den som mottar behandling, handledning, coachning, undervisning och önskar råd och stöd.
 • Det etiska rådet ska främja medlemmarnas yrkesetiska standard

Dessa Etiska Regler är beslutade vid SRUK´s årsmöte 2012-04-28