EXA i samhället

Konsten i samhällets tjänst

av Gert Ohlsson (FP), Landstingsråd i Värmland, Diplomerad Uttryckande Konstterapeut

Många talar sig idag varma för nödvändigheten av en god ekonomisk tillväxt. Den tillväxten styrs i första hand inte av maskiner, utan påverkas av oss människor. Därför blir det ingen ekonomisk tillväxt, utan att vi först fått till en humanistisk tillväxt. För att en människa ska utvecklas, behöver hon finna sina styrkor, tillgångar och talanger samt ha modet att använda dem. Då kan hon våga gå på nya stigar och se med andra perspektiv på tillvaron. Nyckeln till denna process heter KREATIVITET.

För att frigöra sina tillgångar och våga använda dem, krävs det att man frigörs från sina eventuella låsningar, rädslor, hinder och destruktiva krafter. Vi behöver locka fram de dolda resurserna och stärka självbilden. Varje individ är unik och har något viktigt att tillföra i både små och stora sammanhang.

Uttryckande Konstterapi är en unikt bra metod och ett tillåtande förhållningssätt, för att befria människan från sina låsningar och låta kreativiteten flöda.  De som upplever att de är fångna i sin kropp, har ofta svårt att skapa något utanför den. Det är kanske inte resultatet av en kreativ process som är hälsofrämjande, utan själva skapandet. Få andra metoder når så goda effekter av att bygga ett starkt lag, som när man har skapat något tillsammans.

Själva processen kräver ett konstruktivt samspel mellan människorna. Det är VILJAN att skapa något tillsammans som stimulerar oss och lockar fram våra bästa sidor.  Att främja detta och utveckla det, är ledarskapets största utmaningar i alla företag och organisationer.

Med dessa kreativa processer ges goda förutsättningar för en humanistisk tillväxt, vilket är en förutsättning för hela vårt samhälles utveckling.

Vi är olika, därför behövs alla. Ledarskapets inriktning bestämmer förutsättningarna. Uttryckande Konstterapi erbjuder både redskap och förhållningssätt i möjligheternas landskap.


UK Terapi & Handledning

Öppenpsykiatrisk mottagning region Halland

Av Ingrid Andersson, Leg Arbetsterapeut, Dipl. Uttryckande konstterapeut

”- Jag kan inte måla!” är ett vanligt påstående som jag ofta får höra i mitt arbete som uttryckande konstterapeut inom öppenpsykiatrisk mottagning. Mottagningen tillhör Region Halland och är en specialistpsykiatrisk mottagning som erbjuder olika behandlingsinriktningar och uttryckandekonstterapi är en av dessa.

Jag möter människor som söker hjälp för sin själsliga ohälsa i samband med psykiatrisk problematik. Ohälsan tar kroppen i besittning och såväl själslig som fysisk smärta och tomhet förekommer i stor utsträckning och upplevs ofta som oövervinnerlig.  I uttryckande konstterapi kan denna smärta, vilsenhet och tomhet ges ett uttryck och tar då ofta de mest fantasifulla och färgstarka former och symboler. När symtom och problem fått chans att gestaltats och komma till uttryck kan en bearbetning och en ökad förståelse för sin egen historia äga rum.

Som uttryckande konstterapeut på öppenpsykiatrisk mottagning arbetar jag med människor från 18 år och uppåt. Behandlingen utformas utifrån behov och kan vara som en korttidsterapi ca 10 – 12 tillfällen eller en längre behandlingsperioder upp till 1 ½-2 år.  Jag möter de inom psykiatrin vanligast förekommande diagnoserna så som depression, bipolära tillstånd, ätstörningsproblematik, ångestproblematik, neuropsykiatriska tillstånd, svårare utmattningstillstånd, obearbetad sorg och trauman.

Inom det terapeutiska arbetet är ledorden respekt, lyhördhet och trygghet rättesnören för mig; kryddat med kreativitet och hoppfullhet!

Något som alla som söker uttryckande konstterapi har gemensamt är att de via psykoterapeutisk behandling och metoden uttryckande konstterapi vill få möjlighet att undersöka orsaken till sin ohälsa och få möjlighet att möta sig själva via olika kreativa uttryckssätt. Jag är angelägen att erbjuda en mångfald av uttrycksmöjligheter via konsten, kreativiteten och samtalet. Människans rika inre värld är komplext och behöver en lika komplex palett av olika möjliga kreativa material för att bli synligt och stärkt. Jag är intresserad av det osynliga som hos alla människor vill få utvecklas och bli synliggjort.

Uttryckande konstterapi kräver inga konstnärliga kunskaper utan jag som terapeut har som ansvar att tryggt och lekfullt guida in i det kreativa fältet som även i facktermer kallas övergångs-/lekområde. Jag är angelägen att erbjuda en mångfald av uttrycksmöjligheter via konsten, kreativiteten och samtalet.

Människans rika inre värld är komplext och behöver en lika komplex palett av olika möjliga kreativa material för att bli synligt och stärkt.  Det kreativa materialet; färger, kritor, lera, musik, rörelse, ord stödjer, containrar och leder terapiprocessen vidare där människans inre och outtömliga världarna blir tydliggjorda och en bearbetning av inre material möjliggörs.

Terapeutiskt samtal och reflektion sker vid varje terapisession. I mötet med det skapade konstuttrycket finns många svar och förklaringar till livets svårigheter, sorger och smärtor men även människans styrkor och glädjeämnen. I samband med påbörjat terapeutiskt arbete klargör jag de terapeutiska ramarna och förhållningssättet i terapin. Förväntningar och farhågor inför terapin berörs och en Individuell plan upprättas för att åskådliggöra syftet och målet med den terapeutiska behandlingen.

I avslutningsfasen då sammanfattning och summering av terapiprocessen och kreativt material sker blir det tydlig vilka teman och livstrådar som berörts under terapin.  Det terapeutiska arbetet har skett i process och frågor och svar har konkritiserats och kontinuerligt bearbetats.

Jag kontaktar alla som avslutat sin behandling efter ca 6 månader för att följa upp måendet, ibland erbjuds ett uppföljningstillfälle då möjlighet ges att ankra ny kraft och återkoppla till sina resurser och livserfarenheter.


UK Pedagog & Handledare

av Per Apelmo, Leg Psykoterapeut, Dipl. Uttryckande konstterapeut

Uttryckande Konst (UK) kan tillämpas på olika sätt; – Dels som en psykodynamiskt förankrad psykoterapimetod – Uttryckande Konstterapi.  – Dels med pedagogiska förtecken – Dels som konsult i näringslivet.

Uttryckande Konst utgår ifrån att det i var människa finns en skapande kraft och att människan genom kreativa konstnärliga upplevelser och eget skapande kan bearbeta sin historia och sina tidigare erfarenheter och påverka sin utveckling. Detta ligger nära förståelsen av lekens roll och betydelse.

Arbetsformen är både verbal och ickeverbal och använder olika konstnärliga språk;

-musik, -bild, -dans/rörelse, -drama/teater, lyrik/saga/prosa. Samtal och samhandling mellan deltagare och delandet av livserfarenheter utgör en viktig del.

Kreativa konstnärliga uttryck följer människan genom livet i dess olika faser. De finns i livets början; i leken vid skötbordet, i gungande vaggsång; i språkutvecklingen genom rytmer, ramsor och sagor; i lekens alla olika turer; i tonårstidens musikintresse; att efter arbetsdagens slut få slå sig ner med en bra bok, för att nämna bara några exempel.

Kreativa uttryck ger form åt upplevelser och erfarenheter.  Kreativa uttryck berör de existentiella frågorna kring liv, mening och död. De finns med i musik, dans, drama och lyrik vid viktiga händelser i livet; vid bröllop och begravning, vid födelsedagar och sammankomster bland vänner och blir bärare av mening och innehåll. Kreativa uttryck berör människans inre såväl som människans relationer till omvärlden och ger en grund för förståelse och personlig utveckling.

Konsten, de kreativa uttrycken, talar till oss genom våra sinnen. Uttryckande Konst utgår därför från kroppen! Vi, människor, relaterar till varandra genom våra sinnen; synen, lukten, hörseln, huden, smaken, känseln. Sinnena hjälper oss att relatera till och orientera oss i omvärlden. Ofta är flera sinnen samtidigt engagerade i konstupplevelser och eget skapande! Precis som sinnena hör ihop finns det också ett inneboende släktskap mellan olika konstnärliga språk.

Uttryckande Konst verkar för en skapande process där olika kreativa uttrycksformer och olika sinnen engageras till en helhetsupplevelse. Det påminner om det späda barnets sätt att relatera till omgivningen innan språket inträder som en selekterande och benämnande faktor. Arbetsformerna ligger i linje med allkonstverk som opera, film och musikteater.

I den skapande akten finns ett bearbetande och en potentiellt läkande och utvecklande kraft. Detta har människan förstått att använda sig av under hela släktets historia; som svar på det grundläggande behovet att få berätta, dela och förmedla livserfarenheter.


UK Konsult

Bättre produktivitet och förändringsförmåga med stöd av Uttryckande Konst iföretag och organisationer.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult, dipl Uttryckande Konstterapeut

I Sverige idag ökar företag, organisationer, grupper och individer sin förmåga att producera, förnya och förbättra sin och kunders situation med stöd av Uttryckande konst.

Uttryckande konst skapar en mänsklig resonansbotten för satsningar, genomförande av strategier och uppnående av viktiga mål som gör att dessa lättare förankras på individ och gruppnivå. Ett viktigt bidrag är medverkan i ett kulturskapande som krävs för att individer skall kunna uppleva och känna sig som viktiga delar av företagets, organisationens eller gruppens arbete och resultatskapande.

Uttryckande konst i förändrings och förbättringsarbete bidrar till:

  1. Ökad närvaro, engagemang och personlig delaktighet i processer och satsningar
  2. Bättre kommunikation, samspel, ökad kreativitet och bättre relationer
  3. En kultur av konstruktiva förhållningssätt, vitala och energigivande aktiviteter och symboler
  4. Personlig, gruppmässig och organisatorisk förmåga att frigöra kreativa resurser och processer på konstruktiva sätt. Integrera dessa med strategier, mål och planer
  5. Tydligare och mer förankrade målbilder samt individens ansvar i relation till dessa
  6. Tillvaratar och uppskattar olika perspektiv och kompetenser med bibehållet  fokus

För att komma ifrån ”kick-off”, ”quick fixes”, ”event” tendensen där effekterna snabbt går över, är användningen av Uttryckande konst ett sätt att skapa erfarenhet, upplevelser och uttryck som håller fokus och energi över längre tid. Vidare passar det för nätverkande i sammanhang där många möter många och behöver skapa kontakt för att lyckas.

Traditionell linjär, hierarkisk ledning och projektledning behövs men utan en mer icke-linjär och kreativ process förloras viktiga mänskliga aspekter av att skapa och producera.  Uttryckande konst är därför ett utmärkt sätt att vitalisera, skapa delaktighet och öppenhet samt klargöra och inspirera till personligt ansvarstagande för arbete och utveckling.

Uttryckande konst bidrar med avgörande mänskliga, skapande dimensioner som ofta krävs för att skapa nytt eller omforma ”gamla” invanda rutiner, förhållningssätt och relationsmönster.


Sveriges bästa IT-konsulter och projektledare blir ännu bättre.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult

I ett konsultbolag, som i många år ansetts som ett av Sveriges bästa, tränar projektledarkonsulter på att utveckla sin förmåga att relatera och coacha.

Syftet är att dels att internt skapa en kultur som möjliggör bästa möjliga stöd för varje konsult samt att skapa en öppenhet för att tillsammans lösa dillemman och problem som uppstår ute hos kunder. Det andra syftet är att konsulterna och företagets varumärke skall förknippas med en ovanligt god förmåga att samspela, relatera och kommunicera. Eftersom många konsulter och bolag har liknande teknisk/metod kompetens satsar man på att öka värdet genom bättre mellan mänsklig kompetens.

Uttryckande konstmetodik, övningar och förhållningssätt är en del av den träning projektledarna genomför för att öka sin medvetenhet, känslighet och förmåga att vara i relation med kunder och kolleger. Efter en tids internt arbete börjar nu resultaten visa sig med kunder som förlägger större uppdrag till teamet av konsulter vilket är ett av målen för satsningen.


Ledningsutveckling och förändring av chefskulturen inom äldreomsorgen.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult

Sedan ett antal år tillbaka skapar ledningen för Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun en ny ledningsform, ledningsfilosofi och en ny ledarkultur med sina chefer. Förvaltningen omfattar ca 200 medarbetare och har en budget på ca 700 mkr.  I en konkurrensutsatt miljö skall den politiska visionen om att ”det bästa mötet” skapas med varje brukare, anhörig varje dag, varje gång av de kommunalt anställda medarbetarna och cheferna.

Ledningsansvariga har arbetat med sina egna förhållnings- och synsätt, lagt grunden i en formell beskrivning av hur man vill att ledningen och utvecklingen skall ske samt vilka krav och förväntningar man har på varje chef och ledare i förvaltningen.  I ett fortsatt både målinriktat och kulturskapande arbete har alla drygt 50 cheferna i förvaltningen edan engagerats, bjudits in till att definiera och uppnå mål kring det egna chefs och ledarskapet. En mängd aktiviteter har genomförts för att skapa förståelse för och träna in coachande förhållningssätt samt öka förmågan till att ge och ta emot feedback. Dessutom har aktiviteter för att skapa en gemensam, positiv konstruktiv kultur som tillåter växande och mångfald genomförts.

Syftet är att med stöd av tydligare lednings och återkopplingssystem förbättra kvalitets-, bemötande och förbättringsarbete på enheter och i arbetsgrupper, vilket kräver en ökad självtillit och förmåga att hantera feedback och relationer hos varje chef.

I detta arbete har Uttryckande konst metodik och verktyg varit viktiga ingredienser för att öppna upp, ge nya erfarenheter av relationer och samspel samt symbolisera den nya önskade kulturen som varje chef och ledare skall bära med sig. Även för att hålla och bära det motstånd och den osäkerhet som finns i ett omfattande omställningsarbete.