EXA

Detta är Expressive Arts Therapy

Uttryckande Konstterapi – på engelska Expressive Arts therapy – utgår ifrån att det inom oss alla finns en konstruktiv skapande kraft som strävar efter helhet, skönhet och mening. Man utgår även ifrån det omedvetnas existens (i likhet med Freud och Jung), och att omedvetna psykiska processer kan manifesteras i konstnärliga uttryck. Att tidigare erfarenheter, framför allt från barndom och uppväxt, lever vidare i nuet och påverkar människans möjligheter att uttrycka sig och vara i vardagen, är också ett grundantagande från psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning.


EXA har sina rötter både i den konstnärliga och i den psykoterapeutiska världen, och växte fram under det tidiga 1970-talet i USA. Det var Shaun McNiff, Paulo Knill, m fl, som grundade ”the Expressive therapy Program” vid Lesley College Graduate School in Cambridge, MA. Programmets filosofi och utgångspunkt var att forma en övergripande hållning till och integration av olika konstnärliga terapier, och det var där som den intermodala teorin formades.

EXA har sedan utvecklats genom nästan trettio år, till att vara en självständig psykoterapiform som hämtat sitt förhållningssätt från den artistiska tradition där olika konstformer blandas för att ge en helhetsupplevelse. Detta sätt att röra sig mellan olika konstnärliga språk, det intermodala arbetssättet, skiljer uttryckande konstterapi från andra konstnärliga terapiformer som har fokus på en konstform.

De olika konstnärliga språken är:
Bild Att skapa med färg och form i olika material
Musik Att improvisera med ljud o rytmer, inspelad musik
Drama Att gestalta inre upplevelser, psykodrama
Poesi Att skapa med ord; dikt, prosa, myt o saga
Dans Att låta kroppen uttrycka sig genom dans o rörelse

Text från diplomuppsats Karin Gerling